Dark Grey Double-Fish

, par Tatiana

White bath sheet 75 x 150 cm